Czym są ekspertyzy przyrodnicze?

plany

W dzisiejszych czasach coraz więcej uwagi przykładamy do ochrony środowiska oraz zagrożonych gatunków zwierząt. Dlatego podczas planowania lub realizacji inwestycji budowlanych warto zwrócić uwagę na aspekt przyrodniczy. Właśnie w takich sytuacjach przydają się ekspertyzy przyrodnicze.

Ekspertyzy przyrodnicze – co to takiego i do czego służą?

Ekspertyzy przyrodnicze to specjalistyczne opracowania, które mają na celu ocenę wpływu planowanej lub istniejącej inwestycji na otaczającą przyrodę. Powstają one na podstawie szczegółowych badań terenu oraz analizy występujących tam gatunków zwierząt i roślin. Zajmują się nimi eksperci z dziedziny ochrony środowiska, którzy dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu potrafią dokładnie ocenić ryzyko związane z realizacją danego przedsięwzięcia.

Kiedy wykonuje się ekspertyzy przyrodnicze?

Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej jest niezbędne szczególnie w przypadku planowania inwestycji na terenach zielonych, gdzie można spodziewać się obecności różnych gatunków zwierząt, takich jak ptaki czy nietoperze. Jest to działanie prewencyjne, które ma na celu uniknięcie niszczenia siedlisk oraz zagrożonych gatunków podczas trwania budowy lub remontu. Należy pamiętać, że wiele zwierząt zamieszkujących tereny miast jest objętych ścisłą ochroną gatunkową – naruszenie ich siedlisk może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych.

Ekspertyza przyrodnicza może również zawierać rekomendacje dotyczące działań, które można podjąć w celu zmniejszenia negatywnego wpływu inwestycji na środowisko. Mogą to być na przykład propozycje wprowadzenia systemów ochrony gatunkowej, ustanowienia stref buforowych czy modyfikacji planów budowlanych tak, aby jak najmniej ingerować w życie zwierząt i roślin. Warto zwrócić uwagę, że ekspertyzy przyrodnicze z Rzeszowa są nie tylko zalecane, ale często wymagane przez organy administracji publicznej. Przykładem takiej sytuacji jest konieczność uzyskania pozwolenia na budowę obiektu mogącego wpłynąć na tereny objęte ochroną lub siedliska chronionych gatunków zwierząt.